Edukacja zawodowa i praca dla młodych osób z niepełnosprawnością intelektualną. Poznaj Siedlisko! Zobacz nowe video NESsT!

W Polsce młode osoby z niepełnosprawnością narażone są na wykluczenie społeczne i bezrobocie - obecnie poniżej 0,1% osób z niepełnosprawnością intelektualną jest aktywnych zawodowo. Siedlisko to przedsiębiorstwo społeczne, które oferuje szkolenia zawodowe i godne miejsca pracy dla młodych osób z niepełnosprawnością intelektualną oraz długotrwale bezrobotnych osób z lokalnego, wiejskiego rynku pracy. Osoby te uzyskują zatrudnienie w domu opieki dla osób starszych i przewlekle chorych oraz w firmie cateringowej obsługującej lokalne firmy, instytucje publiczne i klientów indywidualnych. Dotychczas ponad 40 młodych osób z niepełnosprawnością intelektualną uzyskało szkolenie zawodowe w Siedlisku.

NESsT inwestuje w Siedlisko i wspiera przedsiębiorstwo od 2014 roku. Wsparcie NESsT o łącznej wartości USD 79 000 (wartość wsparcia finansowego i poza-finansowego), pozwoliło Siedlisku na dopracowanie modelu biznesowego, ukończenie budowy ośrodka, zakup niezbędnego sprzętu i rozwój kompetencji zespołu. Siedlisko otwarte w 2015 roku osiągnęło próg rentowności, a obecnie planuje rozbudowę placówki i poszerzenie oferty, by zwiększyć ilość miejsc pracy dla osób z niepełnosprawnościami.

NESsT współpracuje z Siedliskiem, Coders Lab i Dimpact w ramach programu NESsT Empowers, którego celem jest ułatwienie dostępu do godnego i stabilnego zatrudnienia osobom pochodzącym ze społeczności zagrożonych marginalizacją. W ramach programu NESsT inwestuje w przedsiębiorstwa społeczne, które przygotowują osoby z tych społeczności do podjęcia zatrudnienia. Dzieje się to dzięki współpracy firm z najszybciej rozwijających się sektorów gospodarki z przedsiębiorstwami społecznymi. W odpowiedzi na potrzeby pracodawców, podmioty te wspólnie tworzą programy kształcenia zawodowego skierowane do osób pozostających bez stabilnego zatrudnienia. Poza szkoleniami, przedsiębiorstwa społeczne oferują także pomoc w uzyskaniu pierwszej pracy oraz wsparcie terapeutyczne i doradcze na początku kariery. Program zakłada, że to właśnie przedsiębiorstwa społeczne są najlepiej przygotowane do aktywizacji zawodowej osób marginalizowanych, ponieważ doskonale rozumieją problemy tych ludzi i posiadają udokumentowane doświadczenia pracy z nimi. Dzięki realizacji programu NESsT Empowers do 2017 roku stworzono możliwości zatrudnienia lub pozyskania dochodu dla 3500 osób, a celem na następne pięć lat jest podwojenie tej liczby i wsparcie 7000 ludzi.

NESsT Empowers to inicjatywa, której realizacja w Polsce możliwa jest dzięki wsparciu J.P. Morgan.

Produkcja video Burban Film.