Lokalizacja: 
Kolonowskie, Polska

Obszar oddziaływania:
Integracja z rynkiem pracy

Wspierana grupa: 
Osoby z niepełnosprawnością, mieszkańcy obszarów wiejskich

W Portfolio NESsT od:
2014

siedlisko.org.pl

O przedsiębiorstwie

W Polsce młode osoby z niepełnosprawnością intelektualną zagrożone są wykluczeniem społecznym i bezrobociem. Obecnie mniej niż 0,1% osób z niepełnosprawnością intelektualną jest aktywnych zawodowo. Przedsiębiorstwo społeczne Siedlisko prowadzi dom opieki dla osób starszych i przewlekle chorych, wymagających całodobowej opieki. Ośrodek zatrudniający profesjonalny personel medyczny, oferuje miejsca pracy i szkolenia dla młodych osób z niepełnosprawnością intelektualną. Oferta dwóch pozostałych sekcji obejmuje usługi gastronomiczne i pralnicze.


Rezyltaty & wpływ 

46

młodych osób z niepełnosprawnością intelektualną przeszkolonych
do pracy

17

młodym osobom z niepełnosprawnością 
intelektualną 
zaoferowano pracę

116

członków rodzin osób z niepełnosprawnością intelektualną uzyskało wsparcie

Cieszymy się ogromnie z nagrody i wyróżnienia, które jest dla Siedliska kolejnym dowodem potwierdzającym słuszny kierunek działań związanych z aktywizowaniem zawodowym niepełnosprawnych intelektualnie. Liczymy na dalsze wsparcie NESsT, które zminimalizuje niepowodzenie naszego przedsięwzięcia.
— Teresa Truch, Wiceprezes Zarządu, Siedlisko

Inwestycja NESsT

Siedlisko dołączyło do portfolio NESsT w 2014 roku, jako jedno z pierwszych przedsiębiorstw NESsT w Polsce. Inwestycja NESsT pozwoliła na ukończenie ostatniego etapu prac budowlanych i uruchomienie, w lipcu 2015 roku, domu opieki dla osób starszych i przewlekle chorych.

Zespół NESsT w Polsce pracował z założycielkami Siedliska nad dopracowaniem modelu biznesowego i zapewnił wsparcie finansowe niezbędne do pokrycia części kosztów działalności operacyjnej, badania rynku, realizacji strategii marketingowej i szkoleń dla kierownictwa.

Siedlisko korzysta także ze wsparcia członków Sieci Doradców Biznesowych NESsT, którzy na zasadzie pro-bono udzielają porad prawnych, między innymi odnośnie stworzenia modelu franczyzy społecznej.