Zmniejszanie luki w kwalifikacjach na rynku pracy: łączenie zasobów przedsiębiorstw społecznych i firm z branży BPO

cover-pl

Brak odpowiednich kwalifikacji wyklucza miliony ludzi z rynku pracy i jest przyczyną bezrobocia oraz biedy. Jednocześnie, niedobory wykwalifikowanej kadry stają się coraz poważniejszym wyzwaniem dla pracodawców na całym świecie. Przedsiębiorstwa społeczne mogą skutecznie wspierać uzupełnianie kwalifikacji zawodowych wśród młodych osób i kobiet, przygotowując je do pracy w sektorze usług dla biznesu (BPO) i usług IT.

Zmniejszanie luki w kwalifikacjach na rynku pracy prezentuje analizę sytuacji młodych osób i kobiet na rynku pracy w Polsce. W publikacji wskazano także, jak firmy z branży BPO/IT mogą odpowiedzieć na potrzeby związane z zatrudnieniem osób z grup zagrożonych marginalizacją. W szczególności badanie koncentruje się na młodzieży bez doświadczenia zawodowego oraz na kobietach, które są bierne zawodowo. Raport zawiera dogłębną analizę poszukiwanych na rynku umiejętności, a także dostępnych mechanizmów wsparcia potrzebnych do uzyskania przez te grupy stabilnej i uczciwie wynagradzanej pracy, co w rezultacie zaspokoić może rosnące potrzeby zatrudnienia firm z najszybciej rozwijającej się branży w Polsce.

Raport zawiera opis i analizę:
• zjawiska bezrobocia wśród osób młodych i kobiet w Polsce
• sektora nowoczesnych usług dla biznesu (BPO), który posiada największy potencjał generowania miejsc pracy w Polsce w ciągu najbliższych lat
• systemu kształcenia zawodowego w Polsce w kontekście programów rozwijających umiejętności potrzebne do pracy w centrach nowoczesnych usług dla biznesu
• konkretnych umiejętności, których poszukują pracodawcy z sektora nowoczesnych usług dla biznesu; analiza, na ile znajdują one odzwierciedlenie w programach kształcenia zawodowego i ewentualne rekomendacje działań, jakie należy podjąć, aby te kwalifikacje rozwijać w ramach pozaszkolnych form edukacji zawodowej skierowanych do osób pozostających bez pracy
• innowacyjnych projektów realizowanych przez różne podmioty w Polsce i za granicą, mających na celu zmniejszenie skali niedopasowania oferty kształcenia zawodowego do potrzeb pracodawców

Zgodnie z konkluzjami badania, należy pilnie rozwijać współpracę pomiędzy firmami z sektora BPO i instytucjami kształcenia zawodowego, a także przedsiębiorstwami społecznymi, które znają potrzeby osób bezrobotnych lub zagrożonych bezrobociem.

Publikacja Zmniejszanie luki w kwalifikacjach na rynku pracy powstała dzięki hojnemu wsparciu J.P. Morgan. Jest częścią globalnego programu NESsT Empowers, którego celem jest ułatwienie dostępu do godnego i stabilnego zatrudnienia osobom pochodzącym ze społeczności zagrożonych marginalizacją.

W ramach inicjatywy NESsT Empowers, NESsT wspiera przedsiębiorstwa społeczne, oferujące szkolenia, staże i zatrudnienie dla osób młodych i kobiet w sektorze usług BPO/IT. W kwietniu 2017 roku, do portfolio NESsT dołączyła Szkoła Programowania Coders Lab. NESsT wspiera realizację programu edukacji zawodowej Możesz ITy, który ułatwi wychowankom domów dziecka i rodzin zastępczych samodzielny start. NESsT współpracuje także z Dimpact, przedsiębiorstwem społecznym rozwijającym program szkoleniowy skierowany do młodych osób i kobiet, które uzyskają zatrudnienie w sektorze BPO – więcej informacji na temat tego partnerstwa niebawem.

Od 20 lat NESsT pracuje na rzecz zapewnienia dostępu do godnych miejsc pracy dla osób z grup zagrożonych marginalizacją, w krajach rynków wschodzących. NESsT inwestuje kapitał filantropijny w rozwój przedsiębiorstw społecznych, generujących miejsca pracy i możliwości uzyskania dochodu dla osób z grup najuboższych, izolowanych, dyskryminowanych, nieposiadających kwalifikacji zawodowych, czy wysokiego poziomu edukacji.


(84 pages; 210 mm x 297 mm)
2017
ISBN 978-1-930363-50-2
ISBN 978-1-930363-49-6

Wersje językowe
Publikacja dostępna w formacie eBook w dwóch wersjach językowych:
Angielski – pełen raport // podsumowanie
Polski – pełen raport // podsumowanie


W razie pytań, zapraszamy do kontaktu: poland[at]nesst.org.